I en likvärdig skola blir alla vinnare.

I skolan får vi ofta lära oss att den som tänker snabbast är klokast. Den som är snabb att räcka upp handen och kan leverera ett snabbt svar blir ofta belönad med beröm och kanske också bra betyg. Genom hela vår uppväxt får vi lära oss att snabbhet är något positivt. Vi lär oss att snabbt se mönster och tänka reflexartat, vilket är positivt men också lite farligt. I boken ”Att tänka snabbt och långsamt” har Daniel Kahneman lyft detta dilemma. Han menar att det ibland är viktigt att tänka snabbt, men att vi behöver upptäcka vikten av att också tänka långsamma tankar.

Hur står det till i det svenska skolsystemet om vi försöker tänka långsamt? Är barnkonventionens och läroplanens barn- och elevsyn välförankrad på våra skolor?

Då vi läser om skolor som får stängas ner på grund av en negativ utveckling är det inte svårt att konstatera att värdegrundsutvecklingen på våra skolor skulle kunna vara bättre. Kränkningsrapporterna från många skolor duggar tätt! Många barn upplever kränkningar och mobbning på nära håll. Både föräldrar, ledning och personal vittnar om hot, våld och kränkningar som en del i skolans vardag. En ilska eller kanske hopplöshet börjar gro bland både barn, pedagoger och föräldrar. I denna frustration är det stor risk att många tänker för snabbt och kräver hårdare tag och flera disciplinära åtgärder.

Tänker vi långsamt inser vi dock att vi behöver agera kraftfullt för att förankra styrdokumentens värderingar.

”människolivets okränkbarhet”, ”individens frihet och integritet”, ”alla människors lika värde”, ”jämställdhet mellan könen” och ”solidaritet mellan människor” 

Är orden och vår gemensamma värdegrundsriktning i harmoni med varandra? Eller finns det en informell värdegrund dold bakom dessa välformulerade värdegrundsord? Varje skola försöker överträffa varandra med tjusiga värdegrundsformuleringar men hur står det egentligen till i klassrum, personalrum och i korridorer? Vilka värderingar råder där?

Tänk om vi trots alla fina ord, mer eller mindre, börjar acceptera en informell värdegrund som skapar vinnare, men också förlorare? En värdegrund som lyfter disciplinära åtgärder som en utväg bort från kränkningar och härskartekniker.

Tänker man långsamt inser man att Albert Einstein säkert hade rätt då han sa:

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem som vi skapat
med det gamla sättet att tänka”.

Tänker vi långsamt kanske vi upptäcker att många skolor fortfarande styrs av tre ”dolda” uppdrag. Uppdrag som egentligen försvårar förverkligandet av de demokratiska värderingarna som vi i vårt samhälle står för.

Då vi fokuserar på vårt uppdrag att skapa en likvärdig skola där alla ska lyckas fullt ut vill vi kanske inte samtidigt prata om skolans sorterande uppdrag. Genom vårt betygssystem sorterar vi dagligen barnen efter en tydlig skala. Vill vi egentligen att alla barn ska lyckas fullt ut och erhålla ett A i alla ämnen? Eller är det så att systemet är byggt för ett sorterande uppdrag där vissa barn ska bli vinnare och andra förlorare? Är betygen till för alla elever eller för det dolda uppdraget att sortera? Kan betygsystemet ställa till det för oss och vårt uppdrag att lyckas med alla? 400.000 barn lever idag i dysfunktionella familjer. Blir skolan en språngbräda ut i livet för dessa barn? Eller blir skolan för många av dessa bortsorterade barn bara en ytterligare sänkning och en väg in i utanförskap? Kanske blir skolan för många av dessa barn en väg in i utanförskap.

Tänker vi snabbt är det lätt att tro att vi gör allt vi kan för att förverkliga läroplanens värderingar. Tänker vi lite långsammare ser vi vissa skrämmande mönster i dagens skolsystem som motverkar vår strävan att förankra en demokratisk värdegrund. Skolan har en lång och mörk historia bakom sig där barn, förr i tiden, skulle underordna sig och buga och bocka för alla som stod högre i rang. Skolan erbjöd uppställning på raka led och hurringar till de som bröt den hierarkiska ordningen. Tänk om dagens skola, delvis, fortfarande lever kvar i denna dolda hierarkiska agenda. En dold agenda där agan bara har bytts ut mot offentliga utskällningar uppifrån och ner och andra disciplinära åtgärder.

Sist men inte minst är det svårt att bortse ifrån ett av skolans dolda uppdrag inte många pratar om – Att samla ihop och ta hand om alla barn och ungdomar som behöver vara någonstans medan föräldrarna yrkesarbetar. Utan skolan skulle vi ha ett samhälle där barn och ungdomar fick klara sig på egen hand åtta timmar per dag. Det är inget fel med uppdraget, men om vi tänker långsamt är det kanske inte det bästa sättet att bedriva utbildning på. Om vi hade ett rent utbildningsfokus och tänkte långsamt, vore det kanske inte allra bäst att samla ihop alla barn från 6 års ålder i skolbyggnader och sätta ihop dem i stora undervisningsgrupper. Att det inte fungerar fullt ut på våra skolor är kanske inte så konstigt. Skulle ens vi vuxna acceptera en sådan arbetsplats, om det gällde oss?

Ju värre situationen blir på våra skolor, desto större är risken att vi kommer få fler exempel på bokförfattare och mediaskribenter som hävdar att vuxna ska ta tillbaka makten med ännu mer härskarteknik och maktmissbruk.

Risken är överhängande att vår demokratiska värdegrund sätts ur spel. Maktmissbruk är tyvärr smittsamt och riskerar att öka otryggheten och spridningen av kränkningar i varje led. Med ”hårdare tag” får vi kanske tystare skolor, men tyvärr får vi då kanske också räkna med ett klimat där ett ”hårdare tag” sprider sig ner i åldrarna.

Allt är inte svart eller vitt! Alternativet till ”hårdare tag” behöver inte vara ”lösare tag”. En långsam tanke får mig att tro att det finns ett tredje alternativ. Ett ”mer välgenomtänkt tag” där vi kan välja att inte REAGERA med skäll, bestraffningar och disciplinära åtgärder, utan att AGERA med ett förebyggande och långsiktigt värdegrundsarbete. Ett värdegrundsarbete som går i linje med barnkonventionen och läroplanens värdegrund. Ett värdegrundsarbete som förmedlar ett respektfullt, barnrättsinriktat och demokratiskt synsätt.

I en sådan skola skulle alla bli vinnare!

TOGETHER WE CAN DO IT!

Göran Davidsson, lärare med fokus på värdegrundad utveckling

 

Välkommen! Hoppas jag kan kittla ditt hjärta

X